Лічильник відвідувань

Яндекс.Метрика

За скоєння тяжких та особливо тяжкого злочину житель міста Славути постав перед судом

Вироком Шепетівськогоміськрайонногосуду від 30 вересня 2020 року 25-річного жителя міста Славута визнано винним у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого з проникненням у приміщення (ч.3 ст. 187 КК України), а також ряду крадіжок чужого майна, які також супроводжувалися незаконними проникненнями до житла та інших приміщень (ч.3 ст. 185 КК України).

Вста­но­влено, що у жов­тні–лис­то­па­ді 2019 ро­ку в м.Сла­ву­та ра­ні­ше неодноразово  суди­мий мо­ло­дий чо­ло­вік вчи­нив одинадцять кра­ді­жок з приватних бу­дин­ків, під’їз­дів ба­га­токвартир­них бу­дин­ків, га­ра­жів, під­ва­лів, гос­по­дарсь­ких бу­ді­вель. Су­ма вик­ра­де­но­го майна (елек­троп­ри­ла­ди, бу­ді­вель­ніінс­тру­мен­ти, ве­ло­си­пе­ди та ін­ше) пе­ре­ви­щи­ла 100 ти­сячгри­вень.

Зат­ри­ма­тиоб­ви­ну­ва­че­но­говда­ло­сяпід час вчинення ним роз­бій­но­го напа­ду на прий­мальни­каметалобрух­ту. Обвинуваченийпро­ник у під­собнепри­мі­щен­ня, де знаходився пункт прийомубрух­ту та пог­ро­жу­ючино­жем, по­чав ви­ма­га­ти у прий­мальни­кагро­ші. Аби той не чинив опір, вда­рив йогоно­жем по об­личчю, післячогощенаніс ряд ударів.

Приз­на­ча­ючипо­ка­ран­ня суд, від­по­від­но до ст. 65 КК Ук­ра­їни,вра­хо­вавсту­піньтяж­костівчи­не­нихкри­мі­наль­нихпра­во­по­ру­шень, один з яких є особливо тяж­ким, осо­бу вин­но­го, якийра­ні­шене­од­но­ра­зо­восу­ди­мий, в то­му чис­лі за зло­чи­нипро­тивлас­ності. Суд врахував,щообвинувачений за ко­рот­кий про­мі­жок ча­су вчи­нив умис­нітяж­кі та особ­ли­во тяж­кий зло­чи­нипро­тивласності, на шлях вип­равлен­ня не став, щосвід­чить про йогопід­ви­ще­нуне­без­пе­ку для сус­піль­ства, а та­кожнаявністьоб­ста­вин, щопом’як­шу­ють та об­тя­жу­ютьпо­ка­ран­ня.

Враховуючинаведеніобставини, суд дій­шоввисновку, щовип­равлен­няоб­ви­ну­ва­че­но­гоне­мож­ли­ве без ізо­ля­ціївідсуспільства, а то­му приз­на­чивпокаран­няуви­діпоз­бавлен­няво­лістроком на 7 років 1 місяць з конфіскацією майна.

 

Прокурор Шепетівської

місцевої прокуратури                                                                             Т.Бондарук