Лічильник відвідувань

Яндекс.Метрика

Як реалізувати своє право на безоплатну вторинну правову допомогу й отримати адвоката за рахунок держави?

Куди та яким чином мають звертатись особи для того, щоб отримати адвоката за рахунок держави?
Попередньо, ще раз хотілося б нагадати, що в Україні створена та працює система безоплатної правової допомоги, та сьогодні по всій Україні працюють майже 550 офісів доступу до неї – центрів та бюро правової допомоги у яких громадяни можуть отримати безкоштовно правові послуги і відповідно безоплатну вторинну правовому допомогу, як одного із  виду державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.  
Однією із правових послуг, яке надає Славутське бюро правової допомоги (надалі, - Бюро) - це є забезпечення доступу (прийняття звернення)  щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги окремим вразливим верствам населення. Тобто, особи мають змогу через Бюро отримати доступ до адвокатських послуг у  цивільних та адміністративних справах – якщо це буде необхідно та у випадку належності до визначених законом категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, а саме: представництво інтересів особи в суді, інших органах влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення процесуальних документів.
Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або одного із її видів подаються особами, які досягли повноліття до Бюро у письмовій формі за місцем фактичного проживання особи незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. Від імені особи, яка потребує безоплатної правової допомоги із зверненням може звернутись її законний представник, який повинен надати: паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує його повноваження (крім випадків, коли законним представником дитини є батьки (усиновлювачі)).
 Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної  правової допомоги особа  або її законний представник повинні подати документи, що підтверджують належність особи в т.ч., стосовно якої звертається законний представник,  до однієї з вразливих категорій осіб, передбачених ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Які документи, крім звернення, потрібно подати особам для підтвердження їх  належності до відповідних категорій, що  мають право на  безоплатну вторинну правову допомогу?
Механізм реалізації доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема й порядок  подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та всіх необхідних документів, а також процедура визначення належності осіб до однієї із категорій, визначені Законом України «Про безоплатну  правову допомогу» (надалі,- Закон) та Методичними рекомендаціями щодо організації надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженими наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 26.06.2015 року № 160 (надалі, - Методичні рекомендації) .
Відповідно до пункту 5 цих Методичних рекомендацій, у разі звернення за вторинною правовою допомогою:

1) осіб, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників — на всі види правових послуг передбачених ч. 2 статті 13 Закону до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги та розмір такої допомоги за формою, встановленою у додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року N 345, зареєстрованим у Мін'юсті 6 жовтня 2006 року за N 1098/12972. У разі відсутності зазначеної довідки, для підтвердження права на безоплатну вторинну правову допомогу особа подає:  довідку про склад сім'ї та довідки про доходи кожного члена сім'ї.
 Перелік документів, які необхідно подати на кожного члена сім'ї, в залежності від соціальних і демографічних груп населення наступний:
- працездатна особа, яка офіційно працевлаштована (довідку про отриману заробітну плату за останні 6 місяців, довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку), видану відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби - у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб);
- працездатна особа без офіційного працевлаштування або яка перебуває на обліку в Центрі зайнятості (довідку про доходи з відповідного територіального органу Державної фіскальної служби, довідку з управління праці та соціального захисту населення про отримання чи неотримання соціальної допомоги, виписку з системи персоніфікованого обліку (форми ОК-5) з управління Пенсійного фонду України, довідку з Центру зайнятості про перебування на обліку, як безробітного та отриману допомогу  за останні 6 місяців);
- особа працездатного віку, яка перебуває на денній формі навчання (довідку про отримання чи неотримання стипендії за останні 6 місяців);
- особа, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (довідку з управління праці та соціального захисту населення про отриманні виплати за останні 6 місяців, довідку про доходи з відповідного територіального органу Державної фіскальної служби, виписку з системи персоніфікованого обліку (форми ОК-5) з управління Пенсійного фонду України).
У разі, коли у особи відсутня довідка, що підтверджує статус малозабезпеченої, але нею подано довідку про склад сім'ї та довідки про доходи кожного члена сім'ї,  середньомісячний сукупний дохід сім'ї такої особи не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для такої сім'ї;

2) осіб, які мають групу інвалідності та отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників - на всі види правових послуг передбачених ч. 2 статті 13 Закону до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності, або довідку видану взамін пенсійного посвідчення на період його виготовлення;
- довідку про розмір пенсії або довідку про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії за останні 6 місяців;

3) законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів - на всі види правових послуг передбачених ч. 2 статті 13 Закону до звернення подаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка перебувають у складних життєвих обставинах, дитини, яка постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) (за наявності);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей - у разі звернення  законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
- заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;
- спеціальну картку обліку факту вчинення насильства в сім'ї (за наявності);

4) осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" на всі види правових послуг, передбачені ч.2  ст. 13 Закону до моменту прийняття рішення про надання такого статусу до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);
- довідку про звернення за захистом в Україні;
- рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

 5) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (в т.ч.  учасників бойових дій  та АТО)- на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 ч. 2 статі 13 Закону стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- посвідчення встановленого зразка.
Перелік категорій осіб та документів названих мною не є вичерпними, а лише основних категорій осіб, які найбільше  звертаються за безоплатною вторинною правовою допомогою до Бюро та Цетрів.
Хто та в який строк розглядає звернення та додані до нього документи, щоб призначити  адвоката за рахунок держави?
Згідно із порядком розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу цією функцією наділені місцеві центри безоплатної вторинної правової допомоги, а у випадку подання звернення через наше  Бюро – це відповідно Шепетівський місцевий центр безоплатної вторинної правової допомоги, який зобов’язаний протягом 10-ти днів з дня надходження звернення особи з усіма необхідними документами прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто призначити адвоката, який вестиме справу  (ст. 19 Закону) або надати обґрунтовану відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги (ст. 20 Закону), якщо особа не належить до жодної за категорією осіб, передбачених ч. 1 ст. 14 Закону, чи з інших підстав визначених цією статтею. Про прийняте рішення Центр повідомляє особі, яка звернулась по допомогу  телефоном або в інший спосіб.