Лічильник відвідувань

Яндекс.Метрика

Методичні рекомендації з питань надання безоплатної первинної правової допомоги для органів місцевого самоврядування

Відділ “Славутське бюро правової допомоги”

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

Методичні рекомендації    з питань надання безоплатної первинної правової допомоги для органів місцевого самоврядування

 

 

Славута

2020

Зміст

1. Що таке правова допомога?

2. Основні функції та завдання системи безоплатної правової допомоги .

3. Поняття та суб'єкти безоплатної первинної правової допомоги.

4. Розгляд звернень громадян про надання безоплатної первинної правової допомоги.

5. Особистий прийом громадян.

6. Повноваження органів місцевого самоврядування  у сфері  надання безоплатної первинної правової допомоги.

7. Список використаних джерел.

 

Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» обов’язок забезпечити населення первинною правовою допомогою покладено на органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради), які можуть обирати одну з двох запропонованих моделей – створення комунальної установи чи залучення суб’єктів приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги через проведення відкритого конкурсу.

Розширення системи безоплатної правової допомоги та нові категорії клієнтів передбачає прийом великої кількості громадян місцевими центрами. Для забезпечення якомога кращого обслуговування клієнтів місцевими центрами в їх структурі створені Бюро правової допомоги, до основних завдань яких віднесені: правопросвітництво у територіальних громадах, надання первинної та вторинної правової допомоги.

Саме на рівні територіальних громад повинна вибудовуватися ефективна та стала система надання правової допомоги людям, яка стане не просто номінальним сервісом, а й реально дієвим інструментом для посилення правової захищеності населення територіальної громади.

 

2. Основні функції та завдання системи безоплатної правової допомоги у громаді

Функції:

 активне правопросвітництво, що полягає у розповсюдженні правової інформації; -проведення лекцій, семінарів, круглих столів, тренінгів із актуальних правових питань тощо;
- забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги найвіддаленіших населених пунктів;
- безоплатне надання юридичних консультацій фахівцями;
- прийом звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги на місцях;
- безпосереднє здійснення представництва інтересів громадян у суді.

Завдання:

- позбавлення соціальної напруги;
- підвищення авторитету місцевої влади, правової культури громадян;
- позитивний - вплив на формування правосвідомості жителів громади;
- підвищення довіри виборців до обраних – представників влади;
- можливість звільнення виконавчого апарату органу місцевого самоврядування від навантаження, пов’язаного із безпосереднім наданням первинної правової допомоги.   

3. Поняття та суб'єкти надання первинної правової допомоги       

Безоплатна первинна правова допомога (БППД) – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок її реалізації, доступні правові методи їх відновлення у випадку порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

              Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає такі види правових послуг:

- надання правової інформації;

- надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів - процесуального характеру);

- надання допомоги у забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації (досудового врегулюванню спорів).

            Відповідно до статті 9 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги є:

- Органи виконавчої влади.

- Органи місцевого самоврядування.

- Фізичні та юридичні особи приватного права.

- Спеціалізовані установи.

 Розгляд звернень громадян про надання безоплатної первинної правової допомоги

  Відповідно до статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»    передбачено порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги:

 Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України  «Про безоплатну правову допомогу», з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону Украйни «Про безоплатну правову допомогу», та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає звернення, зобов'язаний роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

5. Особистий прийом громадян

Статтею 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» визначена організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

           6. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги.

      Відповідно до статті 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні (самоврядні) повноваження:

утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;
підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних приміщень;
забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці;
здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням;
розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, відповідно до закону;
надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги;
залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;
надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;
організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової допомоги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм сприяння в межах своїх повноважень.

 

Список використаних джерел

1. Конституція України.

2. Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 02.06.2011 року № 3460-VI.

3.Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року 
№ 280/97-ВР.